Dotacje na budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, poprzez wsparcie procesu modernizacji systemów ciepłowniczych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła.

Istniejący system ciepłowniczy musi w momencie zakończenia projektu zbliżyć się do spełnienia wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnego z Dyrektywą UE.

Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” zostanie osiągnięte poprzez wsparcie modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych, w tym, w stosownych przypadkach, wymianę źródeł energii. Inwestycje mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Warunkiem przeprowadzenia procesu modernizacji systemów ciepłowniczych jest, aby zastąpienie i/lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej energii przez nowe jednostki produkcyjne oparte było na energii odnawialnej i/lub gazie ziemnym i prowadziło do zmniejszenia zużycia stałych paliw kopalnych.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których realizacja przyczyni się w największym stopniu do ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej i zwiększaniu świadomości społecznej dot. efektywności energetycznej.

Rodzaje projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła w ramach miejskich systemów ciepłowniczych, w szczególności obejmujące prace polegające na:

 • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
 • zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
 • zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
 • wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;
 • zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

Ponadto do dofinansowania kwalifikują się projekty, w których uwzględnione zostały dodatkowo1 prace polegające na podłączeniu budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, mającym na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Wnioski składane w ramach naboru Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła” nie mogą być składane jednocześnie w ramach naboru „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej ”.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

Partnerstwo

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu5.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania

1 000 000 euro tj. 4 315 900 zł

Maksymalna kwota dofinansowania

7 000 000 euro tj. 30 211 300 zł

Okres kwalifikowalności kosztów

Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu).

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie:

 • zaliczek

Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę8.

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

Szczegółowe obowiązki i ograniczenia związane z wykorzystywaniem i rozliczaniem zaliczek są wskazane w Podręczniku wnioskodawcy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 • refundacji

Płatności na rzecz beneficjenta będą dokonywane na podstawie zaakceptowanych wniosków
o płatność.

Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania.

 • płatności końcowej.

Płatność końcowa w wysokości 10% całkowitej kwoty dofinansowania projektu zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

Koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne, wkład rzeczowy, udokumentowanie kosztów

Koszty są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 8 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 z następującymi wyjątkami:

Koszty bezpośrednie:

 • Sprzęt:

Zakup używanego sprzętu jest niekwalifikowalny.

Zasady dotyczące rozliczania kosztów określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie projektu.

Koszty pośrednie:

Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem.

Jedyną dopuszczalną metodą identyfikacji kosztów pośrednich jest ryczałt w wysokości do 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta lub partnera projektu, zgodnie z art. 8.5.1 lit. b) Regulacji.

Wkład własny:

Co do zasady wkład własny jest wnoszony w postaci pieniężnej.

W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30.06.2020 r.

Zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.